Privacy & cookies

Door gebruik te maken van de diensten van QA Metrics stemt u in met de verwerking door QA Metrics van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door QA Metrics van de persoonsgegevens van derden die u aan QA Metrics verstrekt.

QA Metrics verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt QA Metrics de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn wederpartijen in het dossier dat QA Metrics voor u behandelt en overige dienstverleners die de dienstverlening van QA Metrics mogelijk maken, zoals haar ICT dienstverlener. QA Metrics verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. QA Metrics verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciƫle doeleinden.

QA Metrics wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat QA Metrics haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

QA Metrics bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat QA Metrics de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 5 jaren na het eindigen van de dienstverlening door QA Metrics.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij QA Metrics bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op info@qametrics.nl. QA Metrics zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal QA Metrics haar dienstverlening aan u staken.

Indien u een klacht heeft over de manier waarop QA Metrics de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan QA Metrics kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via info@qametrics.nl. QA Metrics zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop QA Metrics uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze oplossingen proberen?

Test de verschillende opties van onze demo.